Komunální odpad a tříděný odpad

ResponoCOM s.r.o. zajistí komplexní odpadové hospodářství v obci. Nabízíme svoz a likvidaci:

 • komunálního odpadu
 • tříděného odpadu
 • nebezpečného odpadu
 • biologicky rozložitelného odpadu
 • gastroodpadu
 • stavebního odpadu
 • velkoobjemného odpadu

Svoz komunálních odpadů patří k našim hlavním činnostem. V současné době svážíme odpad od 96 obcí a měst, což představuje svozovou oblast téměř 102 tis. obyvatel. Nabízíme službu sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a sběru, svozu a využití tříděných složek komunálního odpadu (jako například papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy) a biologicky rozložitelných odpadů.

Nabízíme

 • Poskytnutí sběrných nádob (nádoby o objemech 120 l, 240 l a 1 100 l)
 • Intervaly vývozu odpadu dle individuálních požadavků
 • Odvoz odpadu moderní svozovou technikou pro horní výsyp nádob
 • Elektronické vedení evidence odpadu, podklady pro roční hlášení
 • Vedení čtvrtletních výkazů pro EKO-KOM, a.s.
 • Odstranění odpadu v souladu s legislativou ČR
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpady
 • Možnost využití sběrných dvorů občany obce
 • Kontejnerová doprava – svoz a likvidace odpadů přímo v obci (velkoobjemný odpad, stavení suť, biologicky rozložitelný odpad)
 • Mobilní svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení (jarní a podzimní svoz)
  • svoz košů
 • Úklid stanovišť sběrných nádobo
 • Osvětová činnost v obci, zajištění exkurzí pro školy v provozech společnosti
 • Zajištění svozu sběrového papíru ze škol
 • Zajištění svozu gastroodpadu ze školských stravovacích zařízení

Směsný komunální odpad svážíme vozy MAN s nádstavbou typu PRESS (lineární stlačování odpadu) s univerzálním vyklápěcím čelem k odstranění na skládku komunálního odpadu S-OO3 v Kozlanech u Vyškova. Část odpadu je energeticky využívána ve spalovně akciové společnosti SAKO v Brně. Posádky vozidel jsou vybaveny mobilními telefony a vozidla monitorovací jednotkou GPS.
Tříděný odpad (papír, plast) se sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově, kde se ručně roztřídí podle jednotlivých druhů dle požadavků zpracovatelů. Odpad svážíme moderní technikou, která splňuje emisní normy EURO IV a vyšší.

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.